Sabtu, 18 Februari 2017

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Kyo, Indoneshia no ongaku sangyo wa zenkoku-tekina ninki o hokotte imasu. Indoneshia to mare hito no kyotsu no bunka to rikai kanona gengo no okage de, Indoneshia no ongaku wa, mareshia, shingaporu, Burunei nado no kinrin shokoku de chiiki no ninki o emashita. Shikashi, mareshia de no Indoneshia ongaku no attoteki ninki wa, mareshia no ongaku gyokai o odoroka seta. 2008-Nen, mareshia no ongaku gyokai wa, mareshia no rajio hoso ni taisuru Indoneshia no uta no seigen o yokyu shita. Seiyo no kurashikku ongaku wa, 18 seiki no hayai jiki ni Oranda higashiindo no jidai ni Indoneshia ni tasshimashitaga, batavu~ia no Societeit Harmonie ya Societeit konkorudia no yona yumeina sosharukurabu ya borurumude wa, Bandon. De Schouwburg van batavu~ia (kyo no Gedung Kesenian jakaruta) wa, 19 seiki no konsatohoru to shite sekkei sa remashita. Koten ongaku wa senrensareta yufukude kyoiku o uketa kokyu shimin ni kagira rete itaga, higashiindo shokuminchi jidai ni wa jinko no ta no bubun ni wa shinto shinakatta.

toji shakai-teki shoheki o koeta seiyo ongaku no taipu wa, tei kurasu no ongaku to shite shira reru kuronkondeshita. Bataviasche Philharmonic oke to yoba reru amachuagurupu ga, Oranda no shokuminchi jidai ni setsuritsu sa remashita. Rajio hosokyoku Nederlandsch - Indische Radio Omroep Maatschappij ga 1912-nen ni uma reta toki, NIROM okesutora to narimashita. Genzai wa Jakaruta kokyo gakudan to shite shira rete imasuga, genzai no ongaku-kai ni wa 1 seiki ni watatte sonzai shite imasu. Nizu. 1950-Nen, kosumoporitan okesutora no Joeru kuriba to jakarutasutajiookesutora to no gappei ga shutajo to isukandaru no moto de, henki sutorake no shita de koten repatori ni, jakarutasutajiookesutora ga Syaiful Bachri ni yotte Indoneshia no sakuhin ni toku-ka shite tojo shimashita. 2010-Nen, Jakaruta kokyo gakudan wa kanari nagaiai kesseki shite fukki o hatashimashita. 1960-Nendai kara 1980-nendai ni kakete, Indoneshia no kurashikku ongaku wa, omoni rajio hoso rajio rajio ripurikku Indoneshia (RRI) to terebikyoku terevu~iji ripurikku Indoneshia (TVRI) no bangumi o tsujite hoei sa reta. Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru